Školní řád Mateřské školy Veltruská

s účinností od 1.9. 2017

 

Zřizovatel školy: Městská část Praha 9, Sokolovská 324, 180 49 Praha 9
Adresa školy: Veltruská 560/26, 190 00, Praha 9
IČO: 70920427

  

 1. Vydání a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Závaznost školního řádu

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Zákonní zástupci mají právo

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními   

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Platby v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 3. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád

1.2 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky.

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje.

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim.

 

3.2 Povinnosti dítěte:

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo: 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonný zástupce má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy.

Povinností zákonného zástupce je přivádět dítě až do třídy a osobně je předat učitelce.

V případě soudního svěření dítěte do péče jednoho z rodičů doložit kopii tohoto pravomocného rozhodnutí, v případě probíhajícího soudního sporu předběžné opatření o úpravě poměrů dítěte (jinak jsou práva obou rodičů totožná).

Povinností zákonných zástupců je přivádět pouze dítě zdravé, je nepřípustné požadovat po učitelce podávání jakýchkoliv léků (včetně vitaminových produktů) – pokud se nejedná o léky životně důležité (s řádným doporučením od lékaře).

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

V případě příznaků akutního onemocnění dítěte po telefonické výzvě dítě neprodleně vyzvednout z MŠ a zajistit zdravotní péči.

Zákonný zástupce je povinen informovat učitelku o úrazech, které vznikly mimo mateřskou školu, tedy za dohledu zákonných zástupců, při předání dítěte učitelce.

V případě potřeby (na vyzvání učitelky) doložit lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem do kolektivu dětí, s ohledem k ochraně zdraví ostatních dětí.

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu MŠ.

 

3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:45 do 17:15 hodin.

Počet tříd: 7

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti dětí, je budova mateřské školy volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené k přivádění a vyzvedávání dětí.

6:45 – 8:25 přivádění dětí ( 8:35 se budova zamyká a je zahájeno povinné vzdělávání!!!)

12:30 – 12:45 vyzvedávání dětí po obědě

14:45– 17:10 vyzvedávání dětí (17:15 hodin konec provozní doby, zamykání budovy)

Opakované narušování provozní doby může v konečném důsledku vést k ukončení předškolního vzdělávání, u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání upozornění na OSPOD.

Hlavní vstup do areálu MŠ je vybaven elektronickým systémem, kde každý z rodičů obdrží vstupní kód, který mu umožní vstoupit do areálu MŠ. Při odchodu je nutné použít odchodové tlačítko (stisknout a zároveň tlačit dveře). Odchodové tlačítko zamezuje samovolnému odchodu dítěte z budovy školy.

Pavilony jsou vybaveny videotelefony a je nutné se vždy identifikovat pohledem do kamery nebo jmenovitě, pokud je k tomu příchozí vyzván.

Případný příchod, či vyzvednutí dítěte mimo uvedené časy je nutné nahlásit předem osobně nebo telefonicky učitelce.

Při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem či pověřenou osobou do 17:15 hodin, se stává toto dítě ohroženým (nezaopatřeným) v rámci sociálně právní ochrany dětí a učitelka se pokusí kontaktovat pověřené osoby telefonicky, informuje ředitelku a poté kontaktuje orgán péče o dítě, který zajišťuje neodkladnou péči o dítě ve smyslu zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, případně se obrátí na policii.

Provoz mateřské školy bývá přerušen v době vánočních svátků a letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je oznámeno nejméně 2 měsíce předem, spolu s možností poskytnutí vzdělání v jiné mateřské škole po dohodě se zřizovatelem.

Provoz mateřské školy může být přerušen či omezen i v jiném období – ze závažných technických či důvodů organizačního charakteru, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Toto je konzultováno se zřizovatelem a následně jsou informováni zákonní zástupci dětí.

V případě poklesu počtu dětí (velká nemocnost, vedlejší prázdniny) může být provoz omezen. Zákonní zástupci dětí jsou včas informováni o zajištění provozu a rozmístění dětí.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. a to telefonicky nebo do sešitu umístěném v šatně. Na následující dny se děti omlouvají v průběhu dne osobně nebo telefonicky. Nepřítomnost delší než 3 dny je možno omlouvat e-mailem.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Organizace dne

6:45 – 8:30 hod.: scházení dětí, volně spontánní zájmové aktivity

8:30 – 10:00 hod.: hygiena, svačina, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), komunitní kruh, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

10:00  – 11:45 hod.: pobyt venku

11:45 – 12:45 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:45 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity (předškoláci 12:45 – 13:30)

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 17:10 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou … (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelem).

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích je hrazen z fondu nadstandardních aktivit, které si schvalují na začátku školního roku rodiče dětí.

 

5.2 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

V průběhu dne mají možnost děti samoobslužnému režimu ovoce či zeleniny.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8.00 hodin.

Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 9:00 – 09:20 hod., 14:30 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 12:00 – 12:20 hod.

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy)

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Kriteria pro přijetí jsou každoročně aktualizována.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejňována na webových stránkách školy a na přístupném místě školy, pod registračními čísly, nejdéle do 30 dnů od zahájení zápisu. Rozhodnutí jsou tímto považována za doručená.

K předškolnímu vzdělávání může být dítě přijato i v průběhu školního roku.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na evidenčním listu.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a dostanou informace o provozu MŠ.

 

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.

Začátek vzdělávání je stanoveno na 8:30 hod. a ukončeno v 12:30 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinnou předškolní docházku

Zákonný zástupce je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od počátku nepřítomnosti.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 1. a) telefonicky do kmenové třídy
 2. b) písemně třídnímu učiteli
 3. c) osobně třídnímu učiteli
 4. d) nepřítomnost delší než 3 dny ( rodinná dovolená…) podáním písemné žádosti řediteli školy nebo e-mailem: info@msveltruska.cz (formulář – viz. přílohy).

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (formulář – viz.přílohy)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.(RVP PV a konkretizované očekávané výstupy, Desatero pro rodiče, www.msmt.cz/vzdelavani,  Školní vzdělávací program MŠ Veltruská, www.msveltruska.cz).

K ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie, atd.

– Termín ověření je stanoven na 1. středu v měsíci listopadu v 10:00 hodin v ředitelně MŠ

– Náhradní termín je stanoven na poslední středu v měsíci listopadu v 10:00 hodin v ředitelně.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu

 

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz mateřské školy bývá zpravidla přerušen v době vánočních prázdnin.

V případě poklesu počtu dětí (velká nemocnost dětí, vedlejší prázdniny) může být provoz omezen. Zákonní zástupci jsou informováni o zajištění daného provozu a rozmístění dětí. Veškeré informace jsou umístěny na centrální informační tabuli v hlavní vstupní chodbě MŠ.

 

5.8 Platby v MŠ

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění je stanoveno:

 • Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku , do doby nástupu k základnímu vzdělávání
 • výše úplaty za předškolní vzdělávání pro ostatní děti je určena vnitřním předpisem (viz nástěnky v šatnách dětí a na webových stránkách školy), pro dané období je stanovena na 1000,- Kč měsíčně
 • platba se provádí na účet MŠ: číslo účtu: 20935081/0100
 • variabilní symbol je přidělen každému dítěti ekonomkou MŠ a je totožný s variabilním symbolem školného po celou dobu docházky do MŠ
 • osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá příplatek v hmotné nouzi, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče6) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 • zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na formuláři, který obdrží na vyžádání u ředitelky školy a zároveň prokážou tuto skutečnost každé čtvrtletí příslušným potvrzením.

Způsob platby

 • Úplata za předškolní vzdělávání se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
  Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).
 • Všechny platby probíhají prostřednictvím běžného (sporožirového) účtu.
 • Hotovostní platby lze provádět pouze výjimečně po dohodě s ředitelkou školy.

Úplata za školní stravování dětí, organizace

 • Strava v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu, pitný režim
 • Pokud odchází dítě z MŠ po obědě domů, odnáší si odpolední svačinu domů.
 • Organizace, rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem a je rozepsána v Provozním řádu školní jídelny.

Provozní řád školní jídelny je umístěn na centrální nástěnce v hlavní chodbě mateřské školy.

 • Stravné se platí předem na jeden měsíc prostřednictvím běžného nebo sporožirového účtu a je splatné 23. dne předcházejícího měsíce.
 • Přeplatky za stravné se vrací 2x ve školním roce (v prosinci a červenci nebo srpnu).
 • Číslo účtu pro platbu stravného: 2734091/0100
 • variabilní symbol je přidělen každému dítěti ekonomkou MŠ a je totožný s variabilním symbolem školného po celou dobu docházky do MŠ
 • Veškeré odlišné požadavky na výživu dítěte je nutno konkrétně projednat, písemně dokladujte a předložte třídní učitelce, která bude informovat hospodářku a hlavní kuchařku MŠ.
 • Stravovací opatření související s podáváním dietní stravy dítěti, které je podloženo podrobnou lékařskou zprávou, je nutno konzultovat nejprve s ředitelkou školy a hospodářkou.

Dotazy na účtování stravování a úplaty za předškolní vzdělávání na tel. 286028269 – Gabriela Čermáková (ekonom a hospodářka školy).

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

V případě školního úrazu učitel zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.

Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 

6.2 První pomoc a ošetření 

Ředitel školy a zdravotník školy zajišťuje, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu. Děti používají reflexní vesty a učitelé výstražné terčíky.

 

6.3 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 30.8.2017

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2017

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou.

 

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka školy