O školce

Mateřská škola byla otevřena v roce 1971. Je umístěna v sídlišti, blízko MHD a přece stranou od dopravního ruchu. Je obklopena zahradou. Právě umístění MŠ je jednou z předností, které rodiče využívají. Děti jsou rozděleny do osmi tříd převážně podle věku.

 • 2005 – rekonstrukce hospodářského pavilonu
 • 2009 – přístavba pavilonu (2 třídy)
 • 2018 – nástavba třídy

Třídy jsou prostorné, jsou opticky rozděleny na část se stolky, které slouží ke hrám i ke stolování a na část pokrytou kobercem, sloužící ke hře, cvičení a jako ložnice k odpolednímu odpočinku. V prostoru jsou vytvořeny hrací koutky.

Určitým specifikem mateřské školy je vybudování venkovní učebny. Ta slouží k naplňování cílů, které jsme si určili v rámci začlenění ekologické výchovy do školního vzdělávacího programu. Součástí učebny je nový lesopark, který si založily samy děti a bude sloužit jako poselství dalším dětem.

Vize mateřské školy: Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

Motto: „Děti jsou dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem nich.“

Poslání mateřské školy:

 • Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům.
 • Podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte, umožnit dětem přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků.
 • Získat je pro spolupráci a aktivní prožívání vztahů k okolí.
 • Poskytovat podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně
 • Probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání.
 • Péče o jazykový projev dětí, nejen péče o výslovnost, ale i rozvoj souvislého vyjadřování a celkové porozumění řeči.

Provozní doba školy: od 6:45 do 17:15 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole:

Na základě ustanovení §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhlášky MŠMT č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na 1000,- Kč měsíčně.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do doby nástupu k základnímu vzdělávání.

Stravování:

Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Jídelníček obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny, dostatek libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin, obilninových výrobků a vhodných tekutin. Stravování 3x denně – svačina, oběd, svačina. Dbáme na pitný režim.

Profil mateřské školy:

 • „Třídy podle barevných kytiček“
  • Děti jsou rozmístěny do jednotlivých tříd podle věkových kategorií.  Každá třída je odlišena barvou a je v ní zařazeno maximálně 26 dětí.
 • „Hra, jako základní metoda předškolního vzdělávání“
  • Přirozenou cestou rozvíjíme schopnosti dětí, činnosti vychází ze zájmu a zkušeností dětí.
  • Vytváříme podmínky pro prožitkové učení.
  • Program MŠ ctí zásadu J. A. Komenského vycházet od nejjednoduššího ke složitějšímu.
 • „Společný život určují pravidla“
  • Vytváříme společně s dětmi pravidla pro život v MŠ.
  • Organizace dne v MŠ má svůj řád, který pomáhá dětem orientovat se v čase.
 • „Cesta k samostatnosti“
  • Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. Učí se, jak dobře zvládat  každodenní povinnosti.
 • „Kamarádíme s angličtinou“
  • Angličtina je začleněna do vzdělávacího programu školy. Výuka je vedena lektorem jazykové školy Wattsenglish 1x týdně. Výuka není hrazena rodiči.
 • „Na cestě ke školákovi“
  • Spolupracujeme se ZŠ Litvínovská 600. Předškolní děti se pravidelně seznamují s prostředím ZŠ a systematicky se připravují na bezproblémový vstup do školy.
 • „Pohyb – cesta ke zdraví“
  • Cílem je, aby školní zahrada sloužila dětem jako dokonalé prostředí k mnohostrannému a bezpečnému pohybovému využití. Školní zahradu každoročně obohacujeme o nový prvek.
 • „Chráníme rostliny a živočichy“
  • Do Školního vzdělávacího programu je zařazen environmentální program. Součástí jsou pěstitelské a chovatelské činnosti.
 • „Tradice mateřské školy“
  • Podzimní slavnost s táborákem, Mikulášská nadílka, Vánoční posezení s ochutnávkou cukroví a vánočním vystoupením dětí, Karneval, Oslava MDD, Noc ve školce pro předškoláky, Slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni Vysočanské radnice, Rozloučení se školním rokem-zahradní slavnost s táborákem, divadla v MŠ, výlety.

Školka v roce 1972

Školka dnes