Charakteristika projektu:

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu budou mít děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření si základních ekologických návyků.

Časový rozsah:

Dlouhodobý projekt – aktivity jsou zařazovány podle plánování, které si jednotliví pedagogové zařazují podle aktuální situace do třídních vzdělávacích programů. Je využíváno situačního učení a učení prožitkem.

Cíle:

směrem k dětem:

 • vytvořit u dětí úctu k životu ve všech jeho formách
 • vést děti k lásce a ohleduplnosti k přírodě a k sobě navzájem
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí
 • znát význam životního prostředí pro člověka, umožňovat dětem aktivně se podílet na jeho zlepšení, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy
 • umět rozlišovat faktory, které na životní prostředí působí kladně a naopak
 • rozvíjet fantazii a tvořivost
 • zprostředkovávat dětem jednoduché pokusy, porovnávat souvislosti a přenášet je i do jiných oblastí

směrem k pedagogům:

 • vzdělaný pedagog, zajímající se o problematiku životního prostředí

směrem k materiálnímu vybavení školy:

 • zdokonalovat estetické, bezpečné, zdravé prostředí v MŠ a zahradě

Průběžné činnosti:

 • Pozorování
 • Pokusy
 • Pracovní aktivity

Obsah – směrem k dětem:

 • průběžné sledování vývoje v přírodě (stromů, rostlin na zahradě nebo plánovaných vycházkách)
 • pozorování a krmení ptáků, veverek na školní zahradě
 • návštěva ZOO – seznamování se s životem cizokrajných zvířat
 • prohlídka ekofarmy Toulcův dvůr, Radonice – seznámení s domácími zvířaty, nářadím, způsobem života
 • tématické výlety do okolí Prahy
 • celodenní výlet do Dinoparku v Plzni s tématem „Jak to bylo v pradávných dobách“
 • návštěva Botanikusu – seznámení se s tradičními řemesly, využití přírodnin v každodenním životě
 • návštěva skanzenu Lysá nad Labem – tradice Vánoce, Velikonoce
 • pokusy ve třídách: pozorování klíčení různých druhů semen, péče o květiny ve třídách
 • založení „dětské zahrádky“, které je spojeno s poznáním sázení, okopávání, pletí, zalévání, péčí o záhonky
 • vytvoření sousoší z kamenů, polen a písku k pozorování drobných živočichů, kteří v něm našli svůj domov
 • třídění odpadu do tří kategorií, které jsou dětem blízké: papír, plasty, sklo
 • (v jednotlivých třídách) využití videonahrávek určených pro předškolní děti právě s touto tématikou
 • využití různorodých přírodních materiálů i odpadních materiálů k rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti

Směrem k pedagogům:

 • účast na seminářích EVVO tématikou
 • důsledná příprava akcí, prolínání EVVO do všech výchovných složek, být vzorem v šetření s materiálem, energií, vodou…
 • vytvářet vlastní učební pomůcky k EVVO výchově
 • vyhodnocování výchovné práce a začlenění výsledků dalšího období v TVP