Identifikační údaje o škole:

Název organizace: Mateřská škola Veltruská
Adresa organizace: Veltruská 560, Praha 9, 190 00
IČO: 70920427
Od 1. 7. 2001 příspěvková organizace

Zřizovatel: Městská část Praha 9
IČO: 00 063 894
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

Mateřská škola sdružuje:
1. Mateřskou školu              IZO  107 503 735
2. Jídelna mateřské školy      IZO   102 473 960

Ředitelka MŠ: Bc. Renáta Šibravová
Statutární zástupce: Dana Koubková
Hospodářka MŠ: Gabriela Čermáková

e-mailová adresa: info@msveltruska.cz
stránky školy: www.msveltruska.cz

Motto školy:
Děti jsou dokonalým vzorem těch, kteří jsou kolem nich.

Vize školy:
Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání a služby, založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

Obsah:

 1. Obecná charakteristika školy
 2. Podmínky vzdělávání
  • Věcné podmínky
  • Životospráva
  • Psychosociální podmínky
  • Organizace
  • Řízení mateřské školy
  • Personální a pedagogické zajištění
  • Spoluúčast rodičů
  • Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podmínky vzdělávání dětí nadaných
  • Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
 3. Organizace vzdělávání
  • Přijímací řízení
  • Složení tříd, provozní doba
  • Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 4. Charakteristika vzdělávacího programu
  • Hlavní cíle vzdělávání a klíčové kompetence
  • Zásady vzdělávacího programu
  • Popis a formy vzdělávání
 5. Vzdělávací obsah – charakteristika a obsah vzdělávacích bloků
 6. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
 7. Evaluační systém
 8. Přílohy
  • Školní řád
  • Program pro děti do tří let věku
  • Dětská pravidla soužití v MŠ
  • Plán výuky angličtiny
  • Plán pedagogické podpory pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně

 

1. Obecná charakteristika školy

Počet tříd: 7

Označení tříd:

 • Modrá kytička
 • Žlutá kytička
 • Červená kytička
 • Oranžová kytička
 • Fialová kytička
 • Zelená kytička
 • Bílá kytička

Mateřská škola byla otevřena v roce 1971. Zařízení je panelového typu, má 5 pavilonů /3 dvoupodlažní, 2 jednopodlažní /, je umístěna v sídlišti stranou od dopravního ruchu. Čtyři pavilony jsou určeny pro výchovně vzdělávací činnosti, jeden pavilon je hospodářský.

V roce 2005 byla zrekonstruována školní kuchyně, neboť podmínky kuchyně byly zastaralé a neodpovídaly daným normám.

Třídy jsou dle stávajících předpisů vyhovující, ale chybí prostory, které by vyřešily problém s pohybovými aktivitami. Prostorové podmínky zcela neumožňují pedagogům zařazovat aktivity s využitím tělovýchovného nářadí. Z tohoto důvodu je naší snahou obohacovat školní zahradu právě o prvky sloužící k rozvoji tělesné zdatnosti dětí.

Prostor tříd je využíván pro hru dětí ve skupinách i pro společné činnosti jak spontánní tak řízené. Hračky, pomůcky a nábytek jsou postupně doplňovány a obměňovány dle potřeby a finančních možností.

Školní zahrada je poměrně rozlehlá. Vzhledem k přístavbě nového pavilonu, v roce 2009, se zahrada ještě rozšířila, což umožnilo lepší rozčlenění terénu. Zahrada je v zimním období využívána k zimním sportům a hrátkám. Vybudovalo se nové hřiště s bezpečným pryžovým povrchem. Na zahradě je rovněž řada vzrostlých stromů, které zajišťují dostatek stínu v letních měsících. K příjemnému pobytu venku v letních měsících přispělo vybudování mlhoviště. V roce 2016 bylo vybudováno rozlehlé pískoviště – staveniště, které dětem dává prostor pro netradiční tvořivé hry s pískem, jakožto přírodním a zcela přirozeným materiálem.

Již deset let mateřská škola spolupracuje s jazykovou školou Wattsenglish. Výuka angličtiny nenásilně zasahuje do vzdělávacího programu.  Děti se 1 x týdně přirozenou formou pomocí her, písniček, povídání a pohybu seznamují s anglickým jazykem. Angličtinu vedou lektoři jazykové školy za účasti a spolupráce učitelky dané třídy.

MŠ je součástí do sítě škol se zaměřením na environmentální výchovu předškolních dětí. Každá třída má na školní zahradě k dispozici prostor pro pěstitelské činnosti. Environmentální program prolíná do výchovně vzdělávací práce mateřské školy. V roce 2015 jsme se aktivně zapojili do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Recyklační program je pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. V roce 2016 jsme tento program rozšířili o vybudování naučné stezky, kde nejen děti, ale i rodiče si mohou ověřit a prohloubit znalosti z oblasti recyklace odpadu.

            Mateřská škola se dále zaměřuje na rozvoj estetického cítění v oblastech výtvarných, hudebních, hudebně pohybových a literárních.

Své výrobky a výtvory si děti berou domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor školy.

 

2. Podmínky vzdělávání

2.1 Věcné podmínky:

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.
 • Vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadné, bezpečné, estetické.
 • Hračky, pomůcky, náčiní odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno.
 • Většina hraček, pomůcek je umístěno tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.
 • Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou přístupné nejen dětem, ale i k zhlédnutí rodičům.
 • Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada. Součástí zahrady je hřiště s pryžovým povrchem, sestava se skluzavkou, velká pružinová houpačka, mlhoviště, pískoviště – staveniště a nejrůznější další hrací a tělovýchovné prvky. Součástí zahrady je i malý dopravní okruh, který je využíván k dopravní výchově dětí. V přední části zahrady je zahradní domek s dětskou kuchyňkou a stolky s lavičkami. Nejmladší děti mají k dispozici „minizahrádku“ s vlastním pískovištěm a prostorem na uložení hraček a pomůcek, pružinovou houpačku, dřevěnou sestavu „vlak“ a vlastní venkovní posezení.
 • Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

2.2  Životospráva:

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů.
 • Snažíme se eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, polotovarů, uzeniny, omezovat slazení nápojů. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo. Děti mají k dispozici ve třídě po celý den ovoce a zeleninu
 • Podporujeme a dodržujeme pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Ve třídách je během dne k dispozici čaj, voda nebo ochucená voda. Každé dítě má na pitný režim svůj označený hrneček. Na zahradě děti využívají pítko.

Učitelky se snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat.

 • Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Pobyt venku je přizpůsoben aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období. Při pobytu venku převažují spontánní činnosti a děti jsou podněcovány sportovním náčiním i samostatným vybavením zahrady k pohybovým aktivitám.
 • Odpolední odpočinek je přizpůsoben věku dětí i jejich individuálním potřebám. Děti mohou odpočívat s hračkou na lehátku. K odpočinku je využíván poslech dětské četby v kombinaci s relaxační hudbou. Děti s nižší potřebou spánku jsou postupně zapojovány do klidného programu. Předškolní děti mají odpolední odpočinek zkrácený a posléze se věnují individuálním činnostem.

 

2.3 Psychosociální podmínky:

 • Adaptačnímu procesu je věnována velká pozornost. Nové děti mají individuálně upravenou dobu pobytu v mateřské škole. Podle reakcí dítěte a jeho chování jsou první dva týdny přizpůsobeny zcela potřebám dítěte. Rodiče mají možnost vyzvednout dítě kdykoliv v průběhu dopoledne, postupně přecházejí na celodenní pobyt v MŠ. Adaptační program se týká nově přijatých dětí všech věkových skupin. Seznámení s prostředím mateřské školy a s pravidly chování v mateřské škole je věnován dostatek času, aby se děti cítily bezpečně a jistě. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.
 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Ve třídách jsou respektována vztahová pravidla, s nimiž jsou průběžně děti seznamovány pomocí obrázků.
 • Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.
 • Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Je však důležité vést děti ke zdravému respektu směrem k pedagogovi i k ostatním zaměstnancům MŠ.
 • Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem.

 

2.4 Organizace:

 Denní řád je dostatečně pružný, aby nervozita a spěch děti nezatěžoval, osobní svoboda dítěte je vyvážená s nezbytnou mírou omezení spojenou s dodržováním pravidel a řádu školy, pedagogové se vyhýbají nepřiměřenému organizování dětí. Po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole usilují učitelky i ostatní personál o uspokojení individuálních potřeb dítěte. O potřebě zvláštní péče jsou rodiče povinni učitelku informovat a spolupracovat s učitelkou v zájmu dítěte tak, aby jeho pobyt v mateřské škole byl užitečný a radostný.

V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

 • Ráno se děti scházejí a hrají si podle vlastní volby, zapojují se do tvořivé výtvarné a pracovní činnosti nebo se zapojují do jiných skupinových činností dle jejich zájmu. Při těchto činnostech se učí děti komunikovat spolu navzájem s učitelkou a ostatními dospělými osobami.
 • Komunitní kruh – děti se snaží vyjadřovat své názory, zkušenosti, přání, zážitky
 • Denně je zařazováno ranní cvičení, důraz je kladen na zdravotní cviky. Průběžně je využíván prostor tělocvičny SOKOL (jednotlivé třídy se střídají)
 • Dopolední svačina
 • Individuální, skupinové nebo společné činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte – řízené činnosti
 • Pobyt venku  – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě, je rozvíjeno smyslové vnímání, seznamování s přírodou, tělesné aktivity
 • Oběd – správná kultura stolování, hygienické návyky, prvky správné výživy, smyslové vnímání
 • Odpočinek – cca 0,45 hod. předškolní děti, poté se věnují klidovým, individuálním činnostem. Mladší děti – cca 1,5 hodiny – dle potřeb dětí, postupně děti vstávají a zabývají se klidovými činnostmi, učí se ohleduplnému chování k odpočívajícím dětem. Děti odpočívají s vlastní hračkou, je zařazována relaxační hudba, četba.
 • Odpolední svačina
 • Odpolední činnosti dle zájmu dětí. Podle počasí, probíhají odpolední činnosti venku na školní zahradě.

 

2.5 Řízení mateřské školy:

 • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Všichni pracovníci mají určeny osobní úkoly, které průběžně plní.
 • Je vytvořen plán porad, který může být změněn podle aktuální situace
 • Zaměstnancům je ponechán dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Všichni se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
 • Zástupkyně ředitelky – má povinnosti dané její pracovní náplní
 • Přijímání nových pracovníků, úprava úvazků a další změny v pracovních smlouvách, stejně jako přijímací řízení, je v kompetenci ředitelky školy
 • Vedoucí školní jídelny je Gabriela Čermáková
 • Práce všech zaměstnanců je průběžně vyhodnocována, zaměstnanci provádí sebehodnocení
 • Pedagogický sbor pracuje jako tým, do spolupráce jsou zapojováni rodiče.
 •  Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby
 • Školní vzdělávací program se zpracovává ve spolupráci s ostatními pedagogy a je průběžně doplňován.
 • Z výsledků kontrolní a evaluační činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se spádovou Základní školou Litvínovská 600 i Základní školou Litvínovská 500. MŠ též spolupracuje s odborníky – PPP a oddělením OSPOD při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

 

2.6 Personální a pedagogické zajištění

 • Všechny pedagogické pracovnice v mateřské škole (14) jsou kvalifikované
 • Pedagogové se sebevzdělávají, na základě plánu vzdělávání navštěvují odborné semináře, studují odbornou literaturu
 • Ředitelka školy dokončila VŠ vzdělání Bc. – obor Školský management
 • Učitelky se snaží pracovat jako tým, předávají si vzájemně poznatky z praxe i ze seminářů

a) Vzdělávání vedoucích pracovníků školy:

 • Rozšiřování poznatků o efektivním způsobu plánování výchovné a řídící práce, změnách v legislativě, o rámcovém vzdělávacím programu a jeho využití v praxi
 • Seznamování se s dalšími poznatky o trendech předškolního vzdělávání

b) Vzdělávání učitelek:

 • Rozvíjení znalostí v oblasti psychologie a pedagogiky v oblasti předškolního vzdělávání
 • Seznamování se s novými trendy v předškolní výchově, prohlubování poznatků v tom, jak rozvíjet osobnost a socializaci každého dítěte
 • Rozšiřování poznatků z oblasti evaluace a uplatňování je v praxi

 

Nepedagogické pracovnice

 • 4 provozní pracovnice – zajišťují čistotu, úpravu a hygienu prostředí MŠ a
 • školní zahrady
 • 5 pracovnic školní jídelny – zajišťuje stravování dle platných hygienických a stravovacích předpisů a norem, prvky zdravé stravy, rozmanité sestavy jídelníčků, zajímavé recepty
 • vedoucí ŠJ i kuchařky splňují požadované odborné vzdělání

Všichni pracovníci MŠ jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a etickým kodexem školy

 

2.7 Spoluúčast rodičů

 • rodičovské schůzky – zpravidla 1/2 září – program zpracováván na pedagogické radě, dle potřeby a zájmu rodičů i MŠ
 • informativní schůzka (červen) pro rodiče nově přijatých dětí
 • Dny otevřených dveří (březen – duben)
 • na jednotlivých třídách –  individuální rozhovory, konzultace – poradenská služba podle potřeby rodičů a nutnosti z pohledu pedagogických pracovnic
 • novinkou je informační systém v hlavní příchozí chodbě MŠ, kde se umísťují aktuální informace pro rodiče, dále informační systém jednotlivých tříd formou „zpráviček“ na webových stránkách školy (informace si zde umísťují na učitelky samostatně)
 • výstavky prací dětí jsou k dispozici ve vstupních prostorách a v šatnách
 • společné akce – besídky, posezení, výlety, mimořádné akce v MŠ, táborák apod. podle požadavků dětí a rodičů a dalších různých nabídek
 • možnost vstupu rodičů do třídy a společné hry s dětmi dle dohody s učitelkou ve třídě
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole
 • anketní i dotazníková možnost vyjádření názorů
 • individuální pohovory s pedagogickými pracovnicemi, v případě potřeby i s ředitelkou školy
 • rodiče pomáhají škole drobnými věcnými i finančními dary

 

2.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je organizace výuky přizpůsobena tak, aby maximálně vyhovovala dětem, jejich potřebám i možnostem – jde o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními, pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má učitel na zřeteli, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem je plné zapojení těchto dětí a maximální využití jejich vzdělávacího potenciálu s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.

Podpůrná opatření prvního stupně podporují dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání řeči, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte.

Mateřská škola má nastaven plán pedagogické podpory, kde jsou nastavena pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením. Organizace výuky zohledňuje postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým potřebám se střídají činnosti nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností.

 

 • Grafomotorické činnosti

hry, které rozvíjejí jemnou motoriku
uvolnění ramenního, loketního a zápěstního kloubu při pohybových činnostech
pracovní sešity

 

 • Rozvoj zrakového vnímání

„četba podle obrázku“
omalovánky, spojování bodů
napodobování tvarů
řešení labyrintů

 

 • Rozvoj pozornosti

vhodná motivace
rozvíjení vzájemné pomoci a spolupráce
vedení dětí k dokončení práce
přiměřené požadavky

 

Při zajišťování podpůrných opatření II. – V. stupně postupuje mateřská škola v souladu s §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

 

2.9 Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola realizuje stanovená podpůrná opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Péče o děti nadané

Metoda didaktické hry

Hra je předškolnímu dítěti velice blízká a je základní a důležitou činností dítěte.  Pomocí této metody nenásilnou formou podněcujeme dítě k výkonu. Podle druhu činnosti, která ve hře převládá, je rozvíjeno myšlení, vyjadřování, získávání poznatků, opakování, vytváření vědomostí, podporuje pohyb, hudební dovednosti, rozvíjí jemnou motoriku atd.

Činnosti jsou kombinované a to řízené, volné, individuální nebo skupinové. Aby tato metoda splňovala funkci didaktické hry, jsou zachovány znaky hry: spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazie, opakování a přijetí role. V této metodě má nadané dítě jedinečnou možnost kreativity a prožitkovosti.

 

2.10 Péče a podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Viz. Program pro děti do tří let věku (příloha ŠVP)

 

3. Organizace vzdělávání

3.1. Přijímací řízení do MŠ

 • Ředitelka mateřské školy vyhlásí konkrétní termín zápisu pro následující školní rok, a to v období od 2. do 16. května. Termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým (na vývěsce školy, webu)
 • Žádost je zveřejněna na webových stránkách školy a též je vydávána v mateřské škole.
 • Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do MŠ nedocházejí.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem současně s potvrzením, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě předem stanovených pravidel.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

3.2.  Složení tříd, provozní doba:

7 tříd – zpravidla dle věku dětí – homogenní třídy

I. třída – kap. 26 – třída modrá kytička – věk 3 – 4 roky
II. třída – kap. 26 – třída žlutá kytička – věk 4 – 5 let
III. třída – kap. 26 – třída červená kytička – věk 4 – 5 let
IV. třída – kap. 26 – třída fialová kytička – věk 5 – 6 let
V. třída – kap. 26 – třída oranžová kytička – věk 4 – 5 let
VI. třída – kap. 26 – třída zelená kytička – věk 5 – 6 let
VII. třída – kap. 26 – třída bílá kytička – věk 5 – 7 let

Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku s přihlédnutím k individuálním požadavkům rodičů.

Provozní doba zařízení:

PO – ČT: 6:45 – 17:15
PÁ: 6:45 – 17:00
ráno: od 6.45 – se všechny děti scházejí ve třídě zelená kytička
odpoledne: postupné ukončení provozu v jednotlivých třídách a konečná služba do 17:15 – ve třídě modrá kytička

 

3.3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Při speciálních činnostech jako je plavání a sáňkování zajistí ředitelka nebo její zástupkyně organizaci tak, aby na 1 pracovníka bylo pouze 10 dětí.
 • Pedagogický pracovník předává dítě pouze na základě písemného pověření.
 • V době realizace kroužku zodpovídá za dítě lektor kroužku až do doby předání dítěte pověřené osobě, kterou určí zákonný zástupce dítěte.
 • Vstup do areálu MŠ je opatřen bezpečnostním kódovým systémem. Přístupový kód obdrží na začátku školního roku pouze zákonní zástupci dítěte. Ke vstupu do tříd z bezpečnostních důvodů musí rodiče využít videotelefonů. Dětem není dovoleno kódový systém používat.
 • Učitelky nedovolují dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky a předměty.
 • Učitelka nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. Učitelka nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky či jiné ostré nebo špičaté předměty, drobné korálky nebo jiné předměty, které by mohly děti dát do ucha, nosu.
 • Při chůzi na schodech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly a přidržovaly se zábradlí.
 • Při sportovních aktivitách dbá o bezpečnost dětí se zvýšenou pozorností, upozorňuje na nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc, před zahájení cvičení zkontroluje stav nářadí. Nedovolí dětem bez dohledu zdolávat nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu a samostatné vzdalování do prostor zahrady, kam nevidí a nemá o dětech přehled.
 • Při vycházkách učí děti chůzi ve dvojicích, vybírá bezpečné trasy, průběžně děti seznamuje s pravidly bezpečnosti na ulici, dbá na bezpečnost dětí při přecházení vozovky, pokud je to možné využívá přechodu pro chodce. Všechny děti jsou označeny reflexními vestami.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze  v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdrav. zařízení. Jsou též povinni bezodkladně informovat ředitelku a zákonné zástupce dítěte.
 • Každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů.
 • Děti jsou soustavně poučovány o bezpečném chování a upozorňovány na případná rizika.

 

4. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Název programu: „Objevujeme a poznáváme svět kolem nás“

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Stále bude dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností bude umožňovat dotvářet. Vzdělávacím programem po celý rok děti provází „kamarádi Lily a Pája“, kteří působí jako motivační průvodci jednotlivými tématy.

ŠVP obsahuje integrované bloky – obecné okruhy, které zasahují všechny oblasti vzdělávání a vycházejí z přirozeného života kolem nás. Jednotlivé bloky se skládají z tematických částí, jejichž názvy jsou formulovány tak, aby si děti měly možnost utvořit konkrétní představu. Časovou délku tematických částí určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole – nejsou pevně časově ohraničeny.

Obsah jednotlivých tematických částí si pedagogové rozpracovávají formou podtémat do třídních vzdělávacích programů s přihlédnutím na věk a mentální schopnosti dané skupiny dětí.

 

Kam v naší práci směřujeme:

Celý vzdělávací program si klade za cíl rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatní lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům. Cílem je podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte, umožnit dětem přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků.

Získat děti pro spolupráci a aktivní prožívání vztahů k okolí související s ekologickým myšlením. Vést děti k ohleduplnému přístupu k našemu okolnímu světu. Snažit se o propojení citů a znalostí, hledat nové cesty směřující ke zlepšení prostředí, v němž žijeme. Poskytovat podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně. Probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání.

 

4.1 Hlavní cíle vzdělávání a klíčové kompetence:

Školní vzdělávací program je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tak, aby odpovídal základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

 • rozvíjení dítěte a jeho schopností učení
 • osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého jedince.

Proto je snahou, aby klíčové kompetence tvořily neopomenutelný základ vzdělávání na všech úrovních a aby k jejich vytváření směřoval a přispíval veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

 

4.2  Zásady vzdělávacího programu:

 • Uspokojovat všechny potřeby dítěte v oblasti sociální, emocionální, pohybové, poznávací i estetické

Předpoklady pro naplnění:

  1. Dostatečně široká a pestrá vzdělávací nabídka
  2. Respektování přirozených potřeb dětí
  3. Pomáhat u každého dítěte prožívat „ pocit úspěchu“
  4. Rozvíjení dětských kamarádství
  5. Vytváření pocitu bezpečí
  6. Spolupráce s rodinou – adaptační program
  7. Vhodné uspořádání dne
 • Vidět v každém dítěti osobnost, která má jiné dispozice a předpoklady, snažit se tuto osobnost rozvíjet a posouvat vpřed, pomáhat překonávat obtíže a také hledat, na co má dítě nadání a tím pomáhat seberealizaci

Předpoklady pro naplnění:

  1. Obsahově bohaté a funkční třídní vzdělávací programy
  2. Kladení přiměřených požadavků
  3. Vytváření podnětného prostředí probouzet v dětech zálibu v poznání a v učení
  4. Rozvíjení vzájemné pomoci a spolupráce u dětí
  5. Spolupráce s odborníky
 • Rozvíjet spolupráci s rodinou, vidět v rodičích partnery, snažit se je vtáhnout do dění MŠ

Předpoklady pro realizaci:

 1. Akce s rodiči
 2. Umožnění přístupu rodičů do tříd
 3. Spolupráce při adaptaci i při jakýchkoli problémech
 • Seznamovat děti s městem, ve kterém žijí i s jeho okolím, vytvářet pocit domova

Předpoklady pro naplnění:

 1. Účast na akcích pořádané městem a městskou částí Praha 9
 2. Sledování výzdoby města při pobytu venku, sledování akcí ve městě
 3. Poznávání okolí při tematicky zaměřených pobytech venku
 4. Pořádání polodenních a celodenních výletů po Praze i do okolí
 • Vytvářet komunikativně podnětné prostředí, vést děti k vytvoření vlastního názoru i k respektování názorů druhých

Předpoklady pro naplnění:

  1. Komunitní kruhy
  2. Společné vytváření vztahových pravidel
  3. Vést děti k dodržování pravidel ve skupině
 • Rozvíjet socializaci, sociální interakci a komunikaci

             Předpoklady pro naplnění:

 1. Umožnění přístupu rodičů do třídy
 2. Individuální adaptační program
 3. Vhodné uspořádání dne
 4. Podporování komunikativní iniciativy dětí
 5. Respektování potřeby spánku jednotlivých dětí
 6. Respektovat právo dítěte být se zájmem vyslechnuto

 

Na co je kladen důraz:

 • na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem
 • na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost
 • na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás
 • na emoční prožitky dětí před získanými výsledky v řízených činnostech
 • na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzělávací cesty

 

4.3. Popis a formy vzdělávání:

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a všech činnostech a situacích, které se MŠ naskytnou. Důležitá je tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.

 • Pedagog respektuje fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího programu do denní vzdělávací nabídky dětem.
 • Veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí. Umožňuje dětem bavit se přirozeným způsobem.
 • Pedagog respektuje individualitu každého dítěte. Vede záznam o vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšně, svým okolím uznávané.
 • Uplatňuje metody a formy práce jako je prožitkové a kooperativní učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové.
 • Využívá spontánních nápadů dětí a poskytuje dětem dostatek prostoru pro spontánní hry a jeho vlastní plány.
 • Uplatňuje učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí – založené na přirozené nápodobě. Poskytuje dětem vzory chování.
 • Uplatňuje aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku.
 • Uskutečňuje vzdělávání na základě témat, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích

 

Plán spolupráce se ZŠ Litvínovská 600, Litvínovská 500, Praha 9

 • Návštěva akcí, které pořádají ZŠ
 • Pravidelná návštěva předškolních dětí v ZŠ Litvínovská 600, kde probíhá systematická příprava dětí dle plánu ZŠ
 • Informativní schůzka vedená pedagogy ZŠ určena pro rodiče předškolních dětí

 

5. OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Integrovaný blok: Letní vzpomínání aneb opět ve školce

Charakteristika IB:

Záměrem 1. části IB je usnadnit dětem vstup do mateřské školy. Chceme, aby se snadno orientovaly v novém prostředí, aby se těšily na společný pobyt v mateřské škole, na společné zážitky a utvářely si pěkné vztahy mezi sebou. Důležitým aspektem je vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem a rozvíjení komunikativních dovedností.

Ve 2. části IB chceme děti seznámit s jednoduchými poznatky o přírodě a jejich proměnách, podporovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Klást důraz na rozvíjení představivosti a fantazie.

 

Tematická část: a) Ve školce je prima
Podtémata:

 • Naše školička je jako kytička
 • Kluci, holky z naší školky
 • Co je správné a co ne? (pravidla ve školce)

 

Obsah podtémat:

 • vyprávíme si prázdninové prožitky
 • poznáváme kamarády, zaměstnance MŠ, prostředí, svou značku, vybavenost třídy
 • společenské vztahy, pravidla soužití v dané skupině
 • seznamujeme se se zdravými životními návyky- hygiena, stravování, ochrana zdraví, osobního bezpečí, poučení o bezpečném chování a jednání v prostorách MŠ a zahrady, o rizicích úrazu

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a tělo

 • Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti (upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky, společenské návyky při stolování, jednoduché úklidové činnosti).
 • Připravit dětem dostatek možností k pohybovým hrám ve třídě i na školní zahradě.
 • Vědomě opakovat předvedené pohyby
 • Procvičovat chůzi a běh ve skupině, reakci na signál
 • Rozvíjet dovednosti při hře se stavebnicemi a různým drobným materiálem, procvičovat drobné prstové svaly
 • Vést děti ke správnému držení pastelky, uvolňování ramenního kloubu

Dítě a jeho psychika

 • Obohacovat citový život dětí, upevňovat přátelské vztahy mezi sebou, učit se spolupracovat při řešení problému
 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti.
 • Procvičovat výslovnost a paměť (zapamatovat si krátký text)

Dítě a ten druhý

 • Respektovat potřeby druhého, hledat dohodu s kamarádem
 • Utvářet si pěkné vztahy mezi sebou, dodržování stanovených pravidel ve třídě

Dítě a společnost

 • Rozvíjet fantazii a představivost, vyjádřit svůj vlastní prožitek, umožnit dětem výtvarnou činnost během celého dne
 • Zjistit pěveckou úroveň dětí, zpívat pro radost
 • Seznámit se s hudebním nástrojem
 • Soustředěně vyslechnout literární dílo, hovořit o četbě

Dítě a svět

 • Udržovat pořádek, ukládat věci na určené místo, vědět, že o své okolí musíme pečovat

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Získat děti pro radostný pobyt v mateřské škole
 • Orientovat se bezpečně v prostředí třídy, školy
 • Mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě
 • Poznat základy pravidel chování ve společenství třídy (vztahová pravidla v MŠ)
 • Zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě
 • Spolupracovat s ostatními dětmi ve třídě, probouzet v sobě zájem o přátelství

 

Tematická část: b) Sklízíme plody podzimu
Podtémata:

 • Košík plný ovoce
 • Zeleninová zahrádka
 • Co se děje v lese

 

Obsah podtémat:

 • dění na zahrádkách
 • poznávání podzimních plodů vypěstovaných na zahrádce, význam ovoce a zeleniny pro zdraví, úroda z polí
 • zvířata žijící v lese, poznávání stromů v lese
 • lesní plody, semena, houby, sběr a experimentování s přírodninami- kaštany, žaludy, jeřabiny, šípky…,

Pedagogický záměr  v plánovaných činnostech:

Dítě a tělo

 • Připravit dětem dostatek možností k pohybovým hrám ve třídě i na školní zahradě.
 • Podporovat správné držení těla, koordinaci rukou při chůzi (běhu)
 • Poznávat ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti, hmatu, čichu – rozvíjet smyslové vnímání
 • Upevňovat „špetičkou“ držení tužky, lehký tah, uvolňování zápěstí
 • Osvojit si a rozvíjet správnou techniku při stříhání, bezpečné zacházení s nůžkami
 • Rozvíjet pracovní dovednosti s různým materiálem

Dítě a jeho psychika

 • Rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet vyjadřovací schopnosti – samostatná řečová improvizace
 • Experimentovat s různými materiály (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad…)
 • Poznávat a pozorovat ovocné stromy v okolí
 • Upevňovat výslovnost, hlasitost mluveného projevu
 • Objevovat vytváření zdrobnělin
 • Odhadovat počet pomocí zrakového vnímání

Dítě a ten druhý

 • Vážit si významu práce pro druhého

Dítě a společnost

 • Kultivovat estetické cítění a prožívání krás podzimní přírody
 • Přiměřeným tlakem na modelovací hmotu vytvořit kouli, povytáhnout hmotu dle potřeby
 • Učit se zpívat v menších skupinkách

Dítě a svět

 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Vědět, že ovoce a zelenina jsou zdravé a že před jeho konzumováním dodržujeme hygienu
 • Umět odhadovat podstatné znaky, vlastnosti, nachází společné znaky, podobu, rozdíl
 • Umět se zařadit mezi své vrstevníky, uplatňovat základní společenské návyky
 • Seznámit se s živočichy žijícími na poli a polními plodinami

 

2. Integrovaný blok: Barevný podzim

Charakteristika IB:

Záměrem je naučit děti vnímat krásy podzimních barev, seznamovat je se změnami počasí pro toto období příznačné. Součástí tohoto bloku je vytvořit u dětí ekologické povědomí ve smyslu péče o své okolí, seznamovat je s globálními problémy (např. problémy s odpady). Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí. Posilovat přirozené poznávací city. Seznamovat je s kulturou a historií svého města.

Druhá část IB si dává za cíl vytvářet u dětí životní postoje a návyky prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle, získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Rozlišovat, které aktivity mohou člověka podporovat a které poškozovat. Důraz je kladen na vytváření návyků zdravého životního stylu, ale také vytvářet si základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu.

 

Tematická část: a) Poznáváme kouzla podzimu
Podtémata:

 • Když padá listí
 • Les ani město není smetiště
 • Procházka podzimní Prahou

 

Obsah podtémat:

 • poznávat listnaté a jehličnaté stromy, keře,
 • pozorovat odlet ptáků do teplých krajin…
 • zkoumat plody, semena, sběr a experimentování s přírodninami- kaštany, žaludy, jeřabiny, šípky…
 • vliv počasí na přírodu
 • barvy – znalost barev, experimentování
 • třídění odpadu, vliv na životní prostředí
 • poznávat o Praze

 Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjet pohybové dovednosti, ladnost pohybu
 • Uvolňovat ruku v zápěstí i v loktu
 • Rozvíjet dovednosti při práci s přírodninami, hledat, shromažďovat různé přírodniny, nechat výběr na dětech
 • Experimentovat s přírodninami
 • Rozvíjet pracovní dovednosti, udržovat pořádek kolem sebe
 • Využít netradičního materiálu ke konstruování (snažit se využít odpadového materiálu – krabic, víčka od PET lahví…)

Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti, zvyšovat používání přídavných jmen
 • Posilovat dětskou zvídavost, zájem i radost z poznávání (činnosti na školní zahrádce)
 • Poznat a pojmenovat základní a některé doplňkové barvy
 • Hledat správné odpovědi na problémové situace
 • Experimentovat s různými materiály (řídění, přiřazování, uspořádání, odhad…)
 • Seznamovat děti se společenstvím lesa, všímat si barev a tvaru přírodnin
 • Všímat si různých druhů stromů, keřů, znát plody některých z nich
 • Porovnávat množství více-méně

Dítě a ten druhý

 • Motivovat děti k ochotě a snaze pomáhat tomu, kdo to potřebuje

Dítě a společnost

 • Odvážně zacházet s barvami, zvýraznit malbu dokreslením (tuš, fix…), míchat barvy, zapouštět do vlhkého podkladu – citlivě vnímat krásu podzimních barev
 • Objevovat různé možnosti vytváření doprovodů k písni
 • Zapamatovat si krátký verš
 • Rozvíjet pocity přináležitosti k městu, kde žiji
 • Vytvářet dekorace z podzimních přírodnin, výtvarné hrátky s podzimními listy – hledat a nacházet krásu v přírodninách

Dítě a svět

 • Vědět, že o své okolí musíme pečovat – osvojovat si dovednosti k péči o okolí, naučit se zacházet se zahradním nářadím
 • Pozorování, objevování, poznávání neznámého – experimentování, pokusy
 • Porozumět, že vše kolem se mění a vyvíjí, že přírodu si musíme chránit a ne ji pouze zaplňovat odpady bez rozmyslu a řádu
 • Seznámit se s historií a stěžejními památkami města, uvědomit si význam historických památek a tradic

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Všímat si změn v přírodě, uvědomit si, že příroda se kolem nás mění v souvislosti s ročními dobami
 • Vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Získat základní poznatky o přírodě, přírodních jevech, o místě ve kterém žijí
 • Mít povědomí o životním prostředí, uvědomovat si, že tím, jak se chováme a žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí

 

Tematická část: b) Co prospívá zdraví
Podtéma:

 • Moje tělo
 • Dortík nebo zelenina?
 • Dopravní školička

 

Obsah podtémat:

 • lidské tělo a jeho funkce
 • péče o zdraví, zdravé životní návyky, hygiena, kouření škodí zdraví,
 • ochrana zdraví – všichni lidé nejsou hodní,
 • správné stravování
 • bezpečné chování – nebezpečí úrazu, ochrana před škodlivými látkami, bezpečné chování v dopravě, parku, na hřišti, doma…

 

 Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Procvičovat chůzi za vedoucím dítětem se změnami směru
 • Rozvíjet pohotovost při reakci na signál
 • Seznámit děti s pěti smysly
 • Procvičovat pravou a levou ruku
 • Osvojovat si poznatky o těle a o svém zdraví
 • Posilovat zájem o bezpečnost a upozorňovat na nebezpečí úrazu
 • Rozvíjet konstruktivní činnosti ze stavebnic a konstruktivního materiálu
 • Vystřihovat podle předkresleného tvaru
 • Učit se ovládat svou ruku, lehkost držení tužky

Dítě a jeho psychika

 • Hledat správné odpovědi na problémové situace
 • Uvědomovat si, že jsme lidé se svými vlastnostmi, které ovlivňují naše chování
 • Seznamovat se s úlohou důležitých životních orgánů v těle
 • Rozvíjet schopnost, vyjádřit své pocity a city
 • Objevovat, co jsou zdravé potraviny a co prospívá našemu zdraví
 • Uvědomovat si, jaká je úloha chodce v silničním provozu
 • Seznámit se základními pravidly chodců

Dítě a ten druhý

 • Dojít k pochopení, co znamená mít rád své kamarády, přát druhému, rozdělit se o vše, co mám rád
 • Posilovat zájem o druhého, ohleduplnost v případě nemoci k ostatním zdravým kamarádům
 • Získat povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí (kde najdu pomoc v případě potřeby?)
 • Jak se chovat ke zdravotně postiženým lidem

Dítě a společnost

 • Výtvarně vyjádřit lidskou postavu z modelovací hmoty
 • Vytleskáváním vyjádřit rytmus, zpívat písničky na zvukomalebné slabiky, doprovodit píseň pohybem
 • Rozvíjet povědomí o morálních hodnotách, hodnotit jednání postav
 • Uvědomovat si význam každodenní hygieny

Dítě a svět

 • Vědět, jaký význam má zdravá výživa pro život člověka
 • Zodpovědět si na otázku významu zeleně v našem životě
 • Hledat odpovědi na otázky jak ještě chráníme své zdraví (nebezpečí nalezených injekčních stříkaček, proč si nebereme nic od cizích lidí…)

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Umět pojmenovat jednotlivé části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla, jeho vývoji a změnách
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví – výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda a co škodí – škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, úrazy
 • Mít povědomí o nebezpečí úrazu i mimo školku v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi, kam se obrátit o pomoc.
 • Umět říci ne v situacích, které to vyžadují, odmítnou podílet se na zakázaných činnostech
 • Mít základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu

 

3. Integrovaný blok: V království paní zimy

Charakteristika IB:

Hlavní náplní IB jsou aktivity, které jsou motivovány obdobím Adventu a Vánoc. Zaměřit se na vánoční tradice a zvyky. Děti by si měly uvědomovat citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Příprava společné předvánoční slavnosti se snahou o zapojení do spolupráce i rodiče. Snažit se vytvářet u dětí prosociální postoje k druhému a rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a tvůrčí činnosti slovesné a literární.

Záměrem 2. části tohoto IB je učit děti vnímat krásu přírody v zimě. Poznávat změny, které nám  toto období přináší. Rozvíjet u dětí pocit sounáležitosti s přírodou, získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí.

Seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty, ale také seznamovat děti se zapomenutými řemeslnými pracemi. Mít povědomí o důležitosti každé lidské práce.

3. část IB je věnovaná knihám, jakožto prostředku vedoucímu k poznání, vědění, ale také relaxaci. Svět pohádek má probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii. Společně se budeme připravovat a těšit na karneval v MŠ.

 

Tematická část: a) Vánoční čas
Podtéma:

 • Těšíme se na Mikuláše
 • Kouzelné Vánoce

 

Obsah podtémat:

 • lidové tradice a zvyky – advent, Mikuláš, Vánoce, Nový rok
 • prohlídka ozdobeného města, obchodů, pozorování prodeje kaprů
 • dopis Ježíškovi, vánoční zvyky, zdobení stromečku, zpěv koled
 • mezilidské vztahy v rodině, ve společnosti
 • příprava vánočního vystoupení

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Procvičovat poskoky, využít jednoduché taneční prvky, vnímat radost z pohybu
 • Rozvíjet pracovní dovednosti s různým materiálem
 • Stříhat podle předkreslených tvarů, dbát na bezpečnost při práci s nůžkami
 • Uvolňovat ruku v zápěstí i v loktu, správné držení tužky
 • Podporovat pracovní dovednosti, drobné manipulační schopnosti

Dítě a jeho psychika

 • Vyjádřit samostatně myšlenku, pocity, přání
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové zážitky
 • Procvičovat správnou výslovnost a výrazný hlasitý přednes
 • Rozvíjet schopnost vyjadřovat se gramaticky správně
 • Vyvinout volní úsilí soustředit se na činnost, dokončit činnost

Dítě a ten druhý

 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

 • Připravovat společné slavnosti k přivítání Mikuláše
 • Působit na estetické cítění dětí literárními texty
 • Zapamatovat si krátký verš
 • Poslech vánočních písniček, radostné prozpěvování a prožívání vánoční hudby i textu v písni
 • Probouzet výtvarnou fantazii, experimentování s barvami i materiálem

Dítě a svět

 • Osvojovat si sounáležitost s ostatním světem

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Vědět, že tradice spojené s Mikulášem je pro děti radost a zábava
 • Vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, umět formulovat otázky
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás
 • Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností
 • Vnímat literární texty, umět se k nim vyjádřit

 

Tematická část: b) Příroda odpočívá
Podtéma:

 • Co dokáže mráz
 • Zimní hry a sporty
 • Čím bych chtěl být

 

Obsah podtémat:

 • zimní příroda – charakteristické znaky – počasí, sníh, led a jejich vlastnosti – pokusy
 • život volně žijících zvířat
 • péče o zdraví – zdravotní prevence, předcházení úrazu
 • zimní sporty
 • řemesla a povolání

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, učit se dovednosti při hodu na cíl
 • Procvičovat lehký pružný běh, reakci na signál, zapojit běh s  vyhýbáním v prostoru
 • Vystřihovat předkreslený obrázek, rozvíjet dovednost při vystřihování, pevně držet obrázek, který vystřihujeme
 • Zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu, udržovat rovnováhu na ledové ploše

Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti – procvičovat slovesa, myšlenkový proces
 • Experimentovat se sněhem, ledem…
 • Vést děti k orientaci v prostoru i v rovině (popsat vlevo-vpravo)
 • Hledat rozdíly, třídit oblečení na zimní, letní

Dítě a ten druhý

 • Seznamovat se s vlastnostmi – vytrvalost, houževnatost, čestnost, znát význam těchto slov v souvislosti se sportem – vlastnosti sportovců
 • Vést děti k pochopení, proč je důležité si pomáhat, brát ohled na starší lidi

Dítě a společnost

 • Malovat postavu v pohybu
 • Rozvíjet pohybové dovednosti

Dítě a svět

 • Uvědomovat si význam horské krajiny, zdravého vzduchu pro zdraví člověka, vytvářet povědomí o ochraně přírody
 • Seznamovat děti s tím, jak sportují a co umí lidé
 • Učit se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Najít v zimním období nejen krásu přírody, ale i možnosti sportování
 • Znát základní pojmy spojené se zdravím, pohybem a sportem, rozlišovat, co zdraví prospívá
 • Uvědomovat si, že tím jak se chováme, ovlivňujeme zdraví i životní prostředí

 

Tematická část: c) V kouzelné říši pohádek
Podtéma:

 • Kniha – můj kamarád
 • Pojďte s námi na karneval

 

Obsah podtémat:

 • příprava na karneval v MŠ
 • svět pohádek
 • kniha v životě dítěte – próza, poezie, encyklopedie, bajky, kreslený seriál – ilustrace,
 • charakteristiky postav, dobro x zlo
 • dramatizace

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Vést děti k samostatnosti při vystřihování
 • Upevňovat samostatnost při práci s papírem a lepidlem
 • Zvyšujeme si fyzickou zdatnost zvyšováním nároků na cvičení – akrobatická cvičení (kolébka, kotoul, váha…)
 • Posilovat rozlišovací schopnosti hmatem, vnímání sluchem
 • Rozvíjet jemnou motoriku, obratnost prstů, pečlivost při vykreslování obrázků

Dítě a jeho psychika

 • Zajímat se o psanou podobu jazyka, probouzet zájem o knížky
 • Seznamovat děti s lidovými pranostikami, říkadly a hádankami
 • Počítáním upevňovat znalost číselné řady 1 -10
 • Hledat slova, která zní stejně, která se rýmují
 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti formou vyprávění

Dítě a ten druhý

 • Vyzvednout úsilí všech, kteří se svými nápady, prací a společným snažením podíleli na slavnosti ve třídě
 • Rozvíjet interaktivní hry se vzájemnou komunikací mezi dětmi
 • Dohodnout se mezi sebou na tvořivých hrách

Dítě a společnost

 • Připravovat dětem literární chvilky předčítáním z  knížek, probouzet zájem o základní kulturní vztah k literární tvorbě
 • Výtvarné zpracování námětu prostorově, probouzet fantazii, představivost – radost z tvořivé práce
 • Vyjádřit vlastní dojmy zážitky z karnevalu
 • Modelování – hledat způsob zhotovení a výzdoby masopustních koláčků
 • Seznamovat děti s hudebními nástroji, vyhledávat k nim obrázky a knihy
 • Podporovat radostné veselí karnevalu, procvičovat taneční krok
 • Vyslechnout se zájmem povídku s masopustním námětem a povídat si o vyposlechnutém textu

Dítě a svět

 • Probouzet zájem o lidové tradice a zvyky
 • Všímat si moudrosti v lidových zvycích, pořekadlech, pranostikách

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Vyjadřovat svoji představivost v tvořivých činnostech
 • Komunikovat bez zábran mezi sebou, chovat se k sobě ohleduplně, domluvit se na společném řešení

 

4. Integrovaný blok: Zázraky přírody

Charakteristika IB:

Záměrem tohoto IB je upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat děti se světem rostlin, objevovat rozmanitosti probouzející se přírody. Posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, rozvíjet všechny smysly. Seznamovat děti s lidovými zvyky a tradicemi,

Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, poznávat různé druhy zvířat. Cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.

 

Tematická část: a) Vítání jara
Podtéma:

 • Vstávej semínko
 • Rozkvetlá zahrada
 • Život na louce
 • Veselé Velikonoce

 

Obsah podtémat:

 • proměny přírody, přírodní jevy
 • první jarní rostliny, klíčení semen, setí, sázení – pěstitelské činnosti, reakce přírody na změny
 • návrat ptáků z teplých krajin – hnízdění,
 • hmyz – detailní pozorování lupou
 • tradice a oslava Velikonoc

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Procvičovat seskoky z vyšší roviny na měkkou podložku
 • Procvičovat chůzi s překračováním, běh se změnami směru, běh se zastavením na signál
 • Vyjádřit říkadlo pohybem
 • Protahovat jednotlivé svalové oblasti
 • Upevňovat samostatnost při vystřihování předkresleného motivu
 • Práce s netradičním materiálem – velikonoční kraslice
 • Procvičovat dovednosti při práci s hlínou – zeminou, procvičovat pracovní dovednosti při sázení semínek
 • Rozvíjení tvůrčích schopností, radost z dokončeného díla

Dítě a jeho psychika

 • Správně vyslovovat, ovládat dech i tempo řeči, rozvíjet kultivovaný projev dětí
 • Upevňovat posloupnost měsíců v roce, charakterizovat roční období 2 -3 typickými znaky
 • Určovat více, méně, stejně
 • Procvičovat výrazný přednes, hlasitý, kultivovaný projev
 • Rozšiřovat slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, seznamovat se s tradicemi Velikonoc
 • Všímat si změn v přírodě, vliv počasí na přírodu, poznávat první kvetoucí keře, rostliny

Dítě a ten druhý

 • Rozvíjet dětská přátelství, učit se vzájemně respektovat, pomáhat si
 • Zamýšlet se nad tím, jak vytváříme vztah ke svým známým, přátelům, rodině v době Velikonočních svátků

Dítě a společnost

 • Na základě dřívějších zkušeností zpívat samostatně i ve skupinách, rozvíjet hudebnost dětí zpěvem za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů
 • Zdokonalovat malbu rozvržením situace po ploše, vytvořit pozadí a volit vhodnou barvu
 • Rozvíjet fantazii a tvořivost
 • Střídat dekorativní prvky, umístit je na ploše, zaplnit plochu
 • Malovat čistými barvami, nacházet cit pro střídání barev, hledat odstíny barev
 • Uspořádat společnou oslavu Velikonoc, lidové zvyky, tradice

Dítě a svět

 • Seznamovat děti s jarními květinami, poznávat je, objevovat podmínky pro jejich růst, všímat si jejich tvaru, barvy
 • Objevovat první jarní rostliny, hledat odpovědi na otázky, jak pečujeme o rostliny, jak s nimi zacházíme
 • Seznamovat se s životem brouků, mravenců…
 • Pečovat o školní „zahrádku“, kognitivní činnosti, hledat odpovědi na otázky jak zlepšit prostředí na školní zahradě
 • Vést děti k pozorování, shromažďování údajů o růstu rostlin, vážit si života ve všech jeho formách
 • Seznamovat děti s lidovými tradicemi a zvyky, lidovou tvorbou…

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny kolem nás ke zkvalitnění životního prostředí
 • Poznat zahrádku jako součást dobrého životního prostředí
 • Umět odhadovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, rozdíly a vzájemné souvislosti
 • Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností
 • Vnímat, že svět je rozmanitý, pestrý a že tradice a zvyky mají své nezastupitelné místo v lidské společnosti

 

Tematická část: b) Máme rádi zvířátka
Podtéma:

 • V ZOO
 • U babičky na statku
 • Kdo žije u potoků a řek?

Tematická část: c) Každý má někoho rád
Podtéma:

 • Mojí mamince z lásky

 

Obsah podtémat:

 • život exotických zvířat
 • hospodářská zvířata – mláďata, jejich užitek
 • péče o zvířata
 • život v blízkosti potoků, řek – rostliny, ryby…
 • naše rodina – příprava na oslavu Svátku matek

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě a jeho tělo

 • Procvičovat pohotovost, rychlou orientaci
 • Rozvíjet pohybové dovednosti, zdolávat překážky – překážková dráha
 • Rozvíjet fantazii a dovednost při sestrojování z dílů stavebnice
 • Rozvíjet zručnost při obkreslování šablon
 • Procvičovat drobné prstové svaly, pečlivost a přesnost při skládání, zarýhnout jednotlivé části skládání
 • Procvičovat sluchové vnímání, procvičovat schopnost rozeznat hlasy zvířat
 • Probouzet v dětech pohybové dovednosti spojené s hudbou a zpěvem
 • Podporovat dovednosti cvičení s náčiním

Dítě a jeho psychika

 • Poznávat život některých exotických zvířat, nechat výběr na dětské zvídavosti
 • Rozvíjet mluvený projev a souvislé vyjadřování, vyjadřovat se gramaticky správně
 • Procvičovat orientaci a prostorové představy( pojmy pod, nad, vedle, za..)
 • Učit se slovnímu popisu
 • Vytleskat názvy zvířat a určit počet slabik, hlásku na začátku
 • Rozvíjet mluvený projev dětí, vyjádření vlastního prožitku
 • Seznamovat děti s mláďátky domácích a hospodářských zvířat
 • Objevovat život živočichů žijících kolem potoků, řek a rybníků
 • Učit se srovnávat množství prvků ve skupině
 • Procvičovat přídavná jména ( jaká je maminka?)
 • Barevně sestavit – zaplnit plochu, učit se aranžovat zátiší
 • Podporovat výslovnost, výraznost přednesu
 • Posilovat citové vztahy k mamince

Dítě a ten druhý

 • Hledat odpovědi na otázky týkající se vztahu člověka ke zvířatům, uvědomovat si nebezpečí hrozící při styku s neznámým zvířetem
 • Upevňovat vztahy dětí ke svým rodičům, uvědomovat si úctu k nim a snahu jim pomáhat.
 • Uvědomovat si, jak mohou děti své blízké obdarovat, odpovědět si na otázku: Je nutné mít na dárek peníze?
 • Společně připravit slavnost pro maminky, podporovat u dětí slušnost, společenské chování a vystupování

Dítě a společnost

 • Podporovat odvážnou kresbu, vyjádřit svůj vztah ke zvířatům
 • Dramatizace pohádky, navodit radostnou náladu
 • Zdokonalovat artikulaci při zpěvu, zpřesňovat intonaci
 • Vystihnout zvířecí figuru kresbou či malbou
 • Pozorně vyslechnout děj
 • Kultivovaný projev při zpěvu
 • Vyhledávat slova, která se rýmují
 • Vystihnout při malbě – kresbě i některé detaily
 • Připravit dárek pro maminku
 • Naučit se písničku mamince k svátku, zpívat rytmicky správně, kultivovaně, nekřičet při zpěvu
 • Rozvíjet fantazii při sestavování a skládání z vybraných materiálů (kamínky a jiné přírodniny, víčka…)
 • Vyslechnout povídku, příběh vztahující se k mamince

Dítě a svět

 • Hledat odpovědi na otázky týkající se živočichů žijících v jiných podmínkách, vztah člověka k nim
 • Uvědomit si, jak používat zdvořilostní oslovení, proč je důležité mít hezký vztah k lidem, zamýšlet se nad tím, jakou moc má úsměv

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Vědět o přírodních rezervacích plných krásy a zajímavých živých tvorů
 • Umět odhalovat podstatné znaky a nacházet společné znaky exotických zvířat, podobu a rozdíl
 • Mít citlivý vztah k živým bytostem, uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky
 • Osvojit si správné chování návštěvníků zoologické zahrady ke všem živočichům

 

5. Integrovaný blok: Letem světem…

Charakteristika IB:

Záměrem tohoto IB je hledat odpovědi na otázky týkající přátelství a tolerance lidí všech barev pleti. Podporovat u dětí estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přátelstvím a láskou. Těšit se z nových zážitků a příležitostí.

Nahlédnout do tajemství moří a oceánů prostřednictvím encyklopedií, obrázků a jiného získaného materiálu i zážitků dětí.

 

Tematická část: Těšíme na prázdniny
Podtéma:

 • Cesta kolem světa
 • U moře

 

Obsah podtémat:

 • život v mořích – živočichové, rostliny
 • vliv počasí na přírodu
 • letní sporty, ochrana zdraví – poučení o bezpečném chování a jednání v období prázdnin
 • odlišnosti života v různých částech Země – příroda, počasí, národy jiné barvy pleti, odlišné kultury

 

Pedagogický záměr v plánovaných činnostech:

Dítě jeho tělo

 • Zahrát si pohybovou hru s daným námětem
 • Vést děti k pohotové orientaci, procvičovat běh k určitému cíli na signál
 • Protahovat jednotlivé svalové oblasti, zařadit relaxaci jako čerpání a zdroj energie
 • Podporovat rychlou reakci na rozlišování pravé a levé ruky
 • Rozvíjet sluchové vnímání, rozlišovat předměty hmatem
 • Vystřihovat geometrické tvary s dokreslením

Dítě jeho psychika

 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti formou popisu
 • Vyhledávat slova končící na souhlásku…
 • Upevňovat pojmy nízký, vyšší, nejvyšší, velký, menší, nejmenší
 • Získávat zkušenosti pro práci s informacemi v jejich hledání a třídění

Dítě ten druhý

 • Navozovat solidární myšlení s lidstvem na celé planetě. Proč je nutné, abychom si všichni pomáhali?

Dítě společnost

 • Malovat s rozvržením malby po celé ploše výkresu
 • Rozvíjet tvůrčí fantazii při sestavování a skládání z vybraných materiálů (kamínky a jiné přírodniny, víčka…)
 • Radostný zpěv ve skupině i sólový zpěv jednotlivce
 • Uvědomovat si základní společenské a kulturní postoje ke světu a životu vůbec

Dítě svět

 • Hledat odpovědi na otázky jak ještě chráníme své zdraví
 • Objevovat a seznamovat se pomocí encyklopedií a jiných možností s mořskými živočichy a rostlinami, hledat odpovědi na otázky, jak toto „bohatství“ chránit
 • Hledat odpovědi na otázky týkající se živočichů žijících v jiných podmínkách, vztah člověka k nim
 • Seznamovat děti s tím, jak sportují lidé v létě

 

Očekávané výstupy z tematické části:

 • Získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • Získat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí
 • Vědět o přírodních rezervacích plných krásy a zajímavých živých tvorů
 • Hledat a nacházet společné znaky zvířat žijících v mořích jejich podobu a rozdíl
 • Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a k životnímu prostředí
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví – aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda a co škodí – škodlivé vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, úrazy
 • Mít povědomí o nebezpečí úrazu i mimo školku v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi, kam se obrátit o pomoc.

 

6. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Tabulka 1: Konkretizované očekávané výstupy

věk dětí 3-4 a 4-5 let věk dětí 5-6 a 6-7 let
I. podoblast: FYZICKÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ KOORDINACE
1. postavit se zpříma1. udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
2. běhat, skákat2. udržovat rovnováhu na jedné noze
3. otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
4. zvládat překážky, zvládat různé druhy lezení
5. házet míč, užívat různé náčiní5. chytat míč užívat různé nářadí
6. užívat různé pomůcky k pohybu (odstrkovadla, tříkolka…)6. užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, kola, brusle…)
7. pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
8. pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)
9. přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
10. pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 10 min a více)
11. být pohybově aktivní po delší dobu (10 min a více) v řízené i spontánní aktivitě
12. pohybovat se rytmicky
13. doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)
II. podoblast: JEMNÁ MOTORIKA, KOORDINACE RUKY A OKA
14. upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
15. držet tužku správně, tj. třemi prsty s uvolněným zápěstím
16. vést stopu tužky
17. napodobit různé tvary: svislá čára, kříž, kolo, čtverec17. napodobit základní geometrické obrazce, popř. písmena
18. pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, skládat mozaiky, navlékat korálky,…)18. zavázat kličku
19. zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji (tužkou, pastelkou, voskovkou…) a materiály (např. papírem, modelovací hmotou,…)19. zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji (suchým pastelem, štětcem, nůžkami …) a materiály (např. hlínou, textilem…)
20. kreslit a modelovat, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů20. malovat, stříhat a lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
21. zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji (např. s dřívky, bubínkem …)
21. zacházet s jednoduchými hudebními nástroji (např. flétna, xylofon …)
III. Podoblast: SEBEOBSLUHA
22. pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, smrkat…)
23. samostatně se oblékat, svlékat, obouvat23. zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
24. samostatně stolovat, prostírat, jíst24. používat příbor, nalít si nápoj
25. postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
26. udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
IV. Podoblast: ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
27. pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí,…)27. pojmenovat některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek,…)
28. mít povědomí o narození a růstu těla28. mít povědomí o růstu těla a jeho základních proměnách
29. mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě…)29. mít základní poznatky o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek
30. uvědomovat si, co je nebezpečné
31. projevovat zdravý odstup vůči cizím osobám
32. chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školce, na školní zahradě, v přírodě, na veřejnosti…)33. znát a dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení ulice, rozumět světelné signalizaci)
34. mít povědomí, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, vědět, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
V. Podoblast: VÝSLOVNOST, GRAMATICKÁ SPRÁVNOST ŘEČI, POROZUMĚNÍ, VYJADŘOVÁNÍ, DOROZUMÍVÁNÍ
35. mluvit v přiměřeném tempu35. vyslovovat a mluvit zřetelně, ve větách gramaticky správně, ovládat sílu a intonaci hlasu
36. znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, která se týkají dítěti známých předmětů)36. znát i některá slova a výrazy, pojmenování, která se týkají vzdálenějšího světa
37. mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí37. používat větší množství slovních obratů
38. používat jednoduchá souvětí, popsat situaci, událost38. vyjádřit svoje pocity, prožitky, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění
39. dokázat zformulovat otázku, umět komentovat zážitky a aktivity39. dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, posuzovat slyšené)
40. dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt…)40. správně reagovat na neverbální podněty
41. sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
42. předat vzkaz
43. chápat jednoduché hádanky43. chápat jednoduché vtipy
44. poznat a najít k sobě slova, která se rýmují44. doplnit chybějící slovo rýmu
45. poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
VI. Podoblast: VNÍMÁNÍ
46. rozlišovat podstatné vlastnosti46. rozlišovat detaily
47. zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi…)47. rozpoznat co se změnilo na obrázku
48. rozlišit zvuky a známé melodie48. rozlišit a napodobit rytmus
49. sluchem rozlišit slova a počáteční slabiky ve slovech49. sluchem rozlišit slabiky a počáteční hlásky ve slovech
50. rozlišit tvary předmětů, základní barvy (červená, žlutá, modrá), barvy složené (zelená, oranžová, fialová), a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost50. rozlišit základní geometrické tvary, další barevné kvality (odstíny aj.) a jiné specifické znaky předmětů
51. jednotlivé části složit v celek, složit půlené obrázky, jednoduché puzzle, hrát pexeso, domino, loto…51. rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, složit vícedílné puzzle nalézt cestu v jednoduchém labyrintu)
52. odhalit podstatné a charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat52. odhalit nepodstatné znaky předmětů, osob, zvířat
53. rozlišit známé chutě (např. slané, sladké, kyselé, hořké, …)53. rozlišit známé vůně (vůni koření, různých pochutin…)
54. rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu)54. hmatem určit tvar, počet, velikost
VII. Podoblast: POZORNOST, SOUSTŘEDĚNOST, PAMĚŤ
55. umět soustředěně poslouchat pohádku, nenechat se vyrušit, neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)55. soustředěně poslouchat hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat)
56. neodbíhat od hry56. dokončit rozdělanou činnost, úkol
57. udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
58. uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
59. zapamatovat si: krátké říkanky a rozpočítadla, jednoduché básničky a písničky a také je reprodukovat59. přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
60. zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
61. vybavit si prožité (např. vyprávět zážitky z výletu)61. záměrně si zapamatovat viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na louce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)
62. pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso)
63. zapamatovat si různé zvuky, melodii (zvuky zvířat, hudebních nástrojů, krátký rytmický celek…)63. zapamatovat si jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka)
VIII. Podoblast: TVOŘIVOST, VYNALÉZAVOST, FANTAZIE
64. rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
65. spontánně vyprávět zážitky ze sledování televizních či filmových pohádek, vyjadřovat fantazijní představy
66. dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)
67. vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.)
68. vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod, melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii…)
69. tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (otiskovat barevné skvrny, vytvářet různé plošné práce, zapouštět barvy do klovatiny, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů…)69. tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (mísit barvy, vytvářet prostorové útvary, vytvořit koláž…)
70. vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek70. dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek
71. navrhnout další jiné varianty řešení71. navrhnout co by se stalo, kdyby…
IX. Podoblast: ROZLIŠOVÁNÍ OBRAZNÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ, GRAFICKÉ VYJADŘOVÁNÍ
72. rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat např. číst piktogramy72. pochopit obrázkové čtení
73. pochopit význam piktogramu např. pravidla chování ve skupině…73. znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, atd.)
74. rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, písmena)
75. vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů75. sledovat očima zleva doprava, jmenovat objekty zleva doprava, případně v dalších směrech, dle potřeby i zprava doleva
76. objevovat možný význam ilustrací76. objevovat možný význam soch, obrazů
77. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)77. poznat napsané své jméno, pokusit se podepsat svým jménem
78. napodobit základní geometrické tvary kruh a křížek čára svislá, čára vodorovná78. napodobit základní geometrické tvary čtverec, (obdélník) a trojúhelník, vlnovka atd.
79. napodobit některá písmena, číslice
X. Podoblast: ČASOPROSTOROVÁ ORIENTACE
80. rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru (moci při tom chybovat)
81. umět rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole - nahoře, dolů - nahoru, nízko - vysoko, blízko - daleko…) a těchto pojmů běžně užívat81. rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. uprostřed, před, za, pod, nad, u, vedle, mezi, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, dopředu, dozadu…) a těchto pojmů běžně užívat
82. umět se orientovat v řadě (např. první, poslední, uprostřed).
83. orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)
84. rozlišovat základní časové údaje (např. den - noc, ráno – večer)84. rozlišovat základní časové údaje (např. včera, dnes, zítra…)
XI. Podoblast: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ, POČETNÍ A ČÍSELNÉ POJMY A OPERACE
85. rozpoznat geometrické tvary kruh, čtverec,(nemuset je pojmenovat)85. rozpoznat geometrické tvary trojúhelník, obdélník (nemuset je však pojmenovat)
86. rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, stejně veliký)86. rozumět a používat základní pojmy označující velikost (větší – menší, nejmenší – největší)
87. rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, stejně těžký)87. rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší)
88. porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, dle tvaru, dle velikosti)88. porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu), třídit předměty dle více kritérií (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy a tvaru, dle velikosti a barvy…)
89. umět se orientovat se v číselné řadě 1 – 4, vyjmenovat ji89. orientovat se v číselné řadě 1 – 6, porovnat, že 5 je více než 4
90. posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)
91. chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)
92. chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva, vybrat ovoce atd.)92. řešit jednoduché: labyrinty, rébusy, hádanky
XII. Podoblast: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, UČENÍ
93. vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, které problémy řešit cestou pokus – omyl93. experimentovat
94. samostatně se rozhodnout v některých činnostech
95. jednoduchý problém vyřešit samostatně95. při řešení složitějšího problému se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
96. vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak) a verbalizovat je
97. prohlížet si knihy (leporela, obrázkové knihy,…)97. projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat dle potřeb v encyklopediích a atlasech
98. verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)98. popsat, jak problém či situaci řešit
99. projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat
100. nechat se získat pro záměrné učení
101. odlišit hru od systematické povinnosti (např. práce)
XIII. Podoblast: SEBEVĚDOMÍ A SEBEUPLATNĚNÍ
102. přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života102. (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do mateřské školy)
103. zapojovat se do činností, komunikovat s dětmi i dospělými
104. samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci104. cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)
105. respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
106. uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech, podílet se na nich a respektovat je
107. umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)
108. snažit se uplatnit své přání108. obhájit svůj názor
109. přijmout roli ve hře (např. jako, pozorovatel, jako spoluhráč)109. přijmout roli ve hře (jako organizátor)
110. nebát se požádat o pomoc110. nebát se požádat o radu
XIV. Podoblast: SEBEOVLÁDÁNÍ A PŘIZPŮSOBIVOST
111. reagovat přiměřeně dané situaci (přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit…)111. odmítat agresi
112. odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné
113. plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
114. hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem
115. přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z nich poučit
116. přizpůsobit se společenství116. projevovat zájem o spolupráci
XV. Podoblast: VŮLE, VYTRVALOST, CITY A JEJICH PROJEVY
117. umět odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
118. umět požádat o pomoc118. odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit, vyhledávat příležitosti
119. přijmout povinnost119. soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
120. přijímat i složitější pokyny
121. plnit činnosti podle instrukcí
122. přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit122. ovládnout se, potlačit aktuální emoci, potřebu, umět odložit aktuální potřebu
123. projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším …)
124. přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (radost, smutek, strach)124. přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, náklonnost, spokojenost)
125. přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí báseň, píseň, ukazuje obrázek…)125. přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (předvádí taneček, výrobek…)
126. umět to, co prožívá, vyjádřit slovně i výtvarně (kreslit jednotlivé zážitky, obrázky komentovat apod.)126. umět to, co prožívá, vyjádřit i v časové posloupnosti např. jako výtvarné vyprávění, nebo pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací atd.
XVI. Podoblast: KOMUNIKACE S DOSPĚLÝM
127. navazovat kontakty s dospělým (např. s novou učitelkou) přiměřeně, překonávat stud127. navazovat kontakty s dospělým bez problémů
128. respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
129. obracet se na dospělého o pomoc129. obracet se na dospělého o radu
XVII. Podoblast: KOMUNIKACE S DĚTMI, SPOLUPRÁCE PŘI ČINNOSTECH
130. aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat)130. poslouchat, naslouchat druhému
131. chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
132. rozvíjet a obohacovat hru132. vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role
133. spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření133. být ostatním partnerem
134. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
XVIII. Podoblast: SOCIABILITA
135. umět obhajovat svoje potřeby, či přání135. obhajovat svůj postoj, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení
136. všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se…)
137. chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, a že je to přirozené
138. k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)
139. porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, nebo naopak něčím nadšené, že má radost)
140. nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
141. bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, šidit, posmívat, ohradit se proti tomu)
XIX. Podoblast: SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA A NÁVYKY
142. umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, přivítat se, rozloučit se poprosit, poděkovat, požádat, vyslechnout…142. umět při styku s dětmi i dospělými střídat se v komunikaci
143. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole143. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na veřejnosti
144. chápat podstatu hry a její pravidla144. dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět
145. zacházet šetrně s vlastními hračkami, s knížkami, pomůckami, věcmi denní potřeby145. zacházet šetrně s cizími hračkami, knížkami, pomůckami, věcmi denní potřeby
146. rozlišovat společensky nežádoucí chování146. vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita…
XX. Podoblast: ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY/ DO SKUPINY
147. orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina…) a umět jim přizpůsobit své chování
148. reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)
149. vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy
150. navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády150. udržovat a rozvíjet dětská přátelství
151. projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým151. vážit si jejich práce i úsilí kamarádů i dospělých
152. přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu152. být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých
XXI. Podoblast: KULTURA, UMĚNÍ
153. pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, dramatickou…)153. pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (filmovou, výtvarnou, hudební…)
154. vyjádřit prožitky (co se líbilo a co ne…)154. zhodnotit prožitky (co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)
155. v kulturních místech (např. v divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění
156. všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, zajímavá stavba atd.)
157. zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. plošnou tvorbou - kresbou, malbou, vyjadřovat se zpěvem, hudebně pohybovou činností …)157. zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje… )
XXII. Podoblast: POZNATKY, SOCIÁLNÍ INFORMOVANOST
158. orientovat se v prostředí mateřské školy158. vyznat se v blízkém okolí mateřské školy (vědět, co se kde v blízkosti nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta)
159. zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují
160. rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
161. mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno161. (např. poznatky: o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice…)
162. mít povědomí o tom, že jak svět přírody, tak svět lidí je různorodý a pestrý
163. mít elementární povědomí o své zemi, o existenci různých zemí, národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.
XXIII. Podoblast: ADAPTABILITA KE ZMĚNÁM
164. zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovatUmět přijmout a zvládnout (alespoň částečně) náhlou změnu
165. mít povědomí o tom, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňujeAdekvátně přijmout nové věci, lidi
166. běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovatPřizpůsobit se novým, jiným podmínkám
XXIV. Podoblast: VZTAH k ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
167. mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné167. mít povědomí o tom, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
168. uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí, podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu
169. všímat si nepořádku a škod, dbát na pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
170. chovat se a pomáhat spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)

 

 1. Evaluační systém

Smyslem a cílem evaluace je průběžně vyhodnocovat proces vzdělávání a jeho výsledky, hledat silné a slabé stránky, do další práce zařazovat metody, způsoby, prostředky, které vedou ke zkvalitnění další práce, image školy.

Evaluace vnější:

 • Šetření kontrolních orgánů a ČŠI
 • Kontroly zřizovatele
 • Vyhodnocování spolupráce s rodiči
 • Vyhodnocení spolupráce s širší veřejností
 • Vyhodnocováním rodiči

Evaluace vnitřní je prováděna:

 • Vyhodnocováním podmínek vzdělávacího procesu
 • Vyhodnocováním každodenních činností v komunitním kruhu
 • Shromažďováním výsledků práce – Portfolio dítěte
 • Kontrolní činností ředitelky (zástupkyně)
 • Vyhodnocováním ŠVP PV a souladu s RVP PV
 • Vyhodnocováním TVP PV – IB a TČ, kvality práce v programu
 • Klima školy a jeho vyhodnocováním (SWOT analýza, dotazníky)

Přehled hodnotících a evaluačních kritérií – vnitřní evaluace

ZaměřeníČasová frekvenceForma zpracováníTermín odevzdáníZodpovídá
Výchovně vzdělávací práce
Každodenní zhodnocení vých. vzdělávací práce a info o dětechDenněÚstní------------------obě učitelky
Evaluace a zhodnocení IBpo ukončení IBpísemně do TVP------------------obě učitelky
Evaluace a zhodnocení TČpo ukončení TČpís. tabulka v TVP------------------obě učitelky
Záznam BOZPrůběžněbarevně označeno v třídní k.------------------obě učitelky
Předložení třídní knihy ředitelce školyČtvrtletně------------------1. týden v čtvrtletíobě učitelky
Záznamy o dětech s 1. podpůrným opatřenímMěsíčněpísemně – záznam. archy1. týden v měsíciobě učitelky
Zhodnocení adaptace nově přijatých dětí------------------písemně30.10.obě učitelky
Individuální diagnostika dítěte2x v rocepísemně záznam. archy15.12. a 15.5.obě učitelky
Charakteristika třídyPísemně30.10obě učitelky
Hospitace ředitelky a zástupkyně u učitelekPísemný záznam, rozhovor
Provozní a věcné podmínky školy a vzděláváníSWOT analýza, cílené dotazníky, anketydle konkrétního zadánípracovnice dle zadání
Kultura a klima školyDotazníkdle konkrétního zadánívšichni zaměstnanci

Přílohy:

Školní řád
Dětská pravidla soužití v MŠ
Environmentální program
Program seznamování s angličtiny „Angličtina hrou“