Školní program poradenských služeb Mateřské školy Veltruská

 1. Na základě vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány na naší škole poradenské služby.
 2. Poradenské služby jsou poskytovány všem dětem, jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým pracovníkům, a to bezplatně.
 3. Poradenské služby jsou zabezpečovány ředitelkou školy, učitelkami v kmenových třídách a zároveň PPP psycholožkou Marianou Frývaldskou, která poskytuje služby přímo určené mateřské škole.
 4. Při poskytování poradenských služeb všichni postupují v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce dítěte. Souhlasu není třeba, jedná-li se o krizovou intervenci.

 

A: Děti

 • Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
 • Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů dětí, které vedou k pocitu bezpečí dětí ve školním i mimoškolním prostředí, osvojování postojů, dovedností a znalostí, které dětem umožní postupně pochopit a respektovat nejen sebe, ale i ostatní děti.
 • Získávání základů k osvojení takových dovedností, postojů a znalostí, které dětem umožňují přechod na I. stupeň ZŠ.

Nadané děti:

 • Vyhledávání dětí nadaných a vytváření pro ně vhodné, motivující prostředí a podmínky.
 • Poskytování podpůrných opatření pro děti nadané.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Rozvíjení jejich schopností a dovedností.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Poskytování podpůrných opatření pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Na základě doporučení odborných center (PPP, SPC) zajistit individuální integraci.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro děti, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin.
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování dětí z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC.

Děti s poruchami chování:

 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC.

 

B: Zákonní zástupci

 • Prohlubovat a zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci: třídní schůzky, individuální konzultace, řešení konkrétních problémů.
 • Poskytovat zákonným zástupcům co nejkompletnější informace z poradenské problematiky.
 • Zapojit zákonné zástupce do mimoškolních aktivit organizovaných školou.
 • Pomoci zákonným zástupcům při komunikaci se školskými poradenskými zařízeními.

S čím se na všechny pedagogické pracovníky obracet?

Rodiče, zákonní zástupci:

 • pokud se něco nedaří ve výchově dítěte,
 • když máte podezření, že se dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé apod.)

 

C: Pedagogové

 • Rozvíjení profesních dovedností pedagogických pracovníků.
 • Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí.
 • Poskytovat metodickou pomoc a podporu učitelům při začleňování problematiky psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školního vzdělávacího programu.
 • Pomoc při včasné intervenci u aktuálních problémů u jednotlivých dětí

 

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění těchto služeb je prověřena ředitelka školy a zástupkyně školy

 

                                                                                                                       Bc. Renáta Šibravová

                                                                                                                              ředitelka školy