Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • 4 souvislé hodiny denně
  • začátek povinné doby vzdělávání je stanoven od 8:30 hodin a ukončení ve 12:30 hodin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání :

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

 

Školní řád mateřské školy nově stanoví:

  • podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence)
  • podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti
  • řešení neomluvené absence dětí

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.

Školní řád bude upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu oznamování.