Vnitřní řád školní jídelny

Škola: Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00
Vypracoval: Gabriela Čermáková Vydáno dne: 1.1.2018
Schválil: Bc. Renáta Šibravová Účinnost od: 1.1.2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.

Číslo

Datum úpravy

opravená část

upravila

1

1.9.2019 IV. Provoz a vnitřní režim

R. Šibravová

 

I. Úvodní část

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny.

Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců mateřské školy.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravují a též pro zákonné zástupce dětí.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

II. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

 1. Děti se chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

 2. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

 3. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

III. Provoz a vnitřní režim

 1. MŠ učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění spotřebního koše /evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma/.

 2. Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách, vždy nejpozději v pondělí při zahájení provozu MŠ a webových stránkách školy.

 3. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.          

 4. Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky.

 5. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí 3 x denně a dodržování pitného režimu.

 6. Stravování zaměstnanců je upravenou zvláštním vnitřním předpisem.

 7. MŠ není povinna zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce. Za obsah přinášeného „jídlonosiče“ zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Rodič si též může dohodnout dovoz jídla firmou, která je oprávněna tyto služby poskytovat. Poskytování stravy jiným poskytovatelem než je mateřská škola musí být schváleno ředitelkou a hospodářkou školy.

IV. Provoz a vnitřní režim

Organizace výdeje stravy

 1. Doba výdeje začíná v 7:30 hod., kdy je ve třídách k dispozici čaj jako součást pitného režimu. Dopolední svačiny se vydávají v 8:45 – 9:00 hod., oběd v 11:45 – 12:00 hod. a odpolední svačinu děti dostávají ve 14:45 – 15:00 hod.

 2. Vzhledem k tomu, že MŠ je zařazena mezi zařízení s celodenním provozem a dítě má nárok na odebrání celodenní stravy, nejsou odpolední svačiny odhlašovány. Děti, které odchází domů po obědě, dostávají náhradní svačinu v podobě ovoce, pečiva či jiné originál balené potraviny.

Ceny stravného 

1.   Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleny do věkových skupin tj. dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

 Cena stravného na celý den pro děti do 6ti let je 40,-Kč

Cena stravného na celý den pro děti od 6ti let je 43,-Kč

 1. Pitný režim je zajišťován po celý den na každé třídě.

Přihlašování a odhlašování stravy

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 2. Nárok na stravu – dítě má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomno v MŠ

 3. Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky v mateřské škole, nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

 4. Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.

 5. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, nemoci, nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:15 do 11:30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. (Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

 6. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:30 hod.  

 7. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

 8. Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.

Úhrada stravného – způsob a podmínky placení

 1. Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 23. předchozího měsíce na následující měsíc.

 2. Stravné se hradí a) bankovním příkazem

b) inkasním příkazem ze sporožirového účtu

c) složenkou (po předchozí domluvě)

Doporučená měsíční platba je 880,- Kč děti do 6ti let a 946,- Kč.

 1. Číslo účtu: 2734091/0100, variabilní symbol je každému dítěti přidělen při přijetí do MŠ.

 2. Vyúčtování přeplatků se provádí vždy v měsících prosinec a červenec (srpen). Na účtu zůstávají peníze za odhlášené dny z předchozího měsíce. Celkové vyúčtování všech přeplatků a odhlášených obědů je v červenci.

 3. Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s hospodářkou je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři hospodářky.

 4. V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

IV. Ochrana majetku školy 

 1. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

 2. Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní jejich povinnosti jsou obsaženy v organizačním řádu mateřské školy a pracovních náplních.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na informačních nástěnkách v šatnách dětí a uveřejněn na webových stránkách školy.  

 2. Kontrolou provádění ustanovení tohoto Vnitřního řádu školní jídelny je statutárním orgánem školy pověřena hospodářka školy.

 3. Zákonní zástupci dětí jsou s vnitřním řádem prokazatelně seznámeni na začátku školního roku (potvrzeno podpisem).

 4. Případné dotazy, podněty, připomínky, stížnosti, hygienické a technické problémy můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ (hospodářkou) telefonicky nebo osobně – pondělí, středa, čtvrtek.

Tel.číslo: 286028269 e-mail: cermakova.g@seznam.cz

Platnost směrnice nabývá dnem 1.1. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Bc. Renáta Šibravová
ředitelka školy