Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 bude probíhat 4. a 5. dubna 2018

  Pro koho je zápis povinný?

 • Pro děti, které k 31. 8. 2018 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2011
  do 31. srpna 2012).
 • Pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 • Dostavte se i se svým dítětem dne 4. 4. nebo 5. 4. 2018 do příslušné základní školy.
 • Vezměte s sebou svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.
 • Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty  ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.
 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba s sebou již k zápisu přinést  doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pozor na změnu ve školském zákoně!!! Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat a zároveň předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 

Pro koho je určená přípravná třída?

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Pokud si přejete, aby Vaše dítě bylo přijato do přípravné třídy, je potřeba, abyste nám u zápisu odevzdali:

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

Doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.